logo

使用指针作为函数的参数
将基本数据类型的指针作为函数的参数,可以实现对传入的数据的修改,这是因为指针作为函数的参数只是复制了一个指针,指针指向的内存没有发生改变。
package main
import (
   "fmt"
)
func main() {
   a := 58
   fmt.Println("函数调用之前a的值:", a)
   fmt.Printf("%T \n", a)
   fmt.Printf("%x \n", &a)
   //b := &a
   var b *int = &a
   change(b)
   fmt.Println("函数调用之后的a的值:", a)
}
func change(val *int) {
   *val = 15
}